Buổi Đào tạo số 1

Visually-hidden

Tháng 6/2020 (thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19), Địa điểm: ĐH Công Nghiệp HN, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Đào tạo chuyển giao kiến thức về việc khởi tạo Nhóm Quan trắc cho ít nhất 4/5 thành viên của các tổ chức đối tác (1 nghiên cứu sinh, 1 giảng viên, ít nhất 1 chuyên gia thống kê, ít nhất 1 chuyên gia CNTT).