Buổi họp Đa quốc gia lần thứ 2

Visually-hidden

Tháng 6/2020 (thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19) tại ĐH Công Nghiệp HN, TP. Hà Nội, Việt Nam

  • Báo cáo tiến độ dự án;
  • Họp uỷ ban điều hành (SC) lần 2;
  • Quản lý dự án và các vấn đề tài chính tồn đọng;
  • Các giải pháp và công việc sắp tới.