Buổi họp khởi động dự án

Visually-hidden

13-17 tháng 1 năm 2020, UNIPD, tại Padova Ý.

  • Thuyết minh như dự án;
  • Hội nghị Ban Ban Hội nghị 1 (SC);
  • Nguyên lý và dự án và chính trị;
  • Hiệp hội tổng hợp;
  • Các mục theo hướng, theo nghĩa của vai và của họ.