Cuộc họp xuyên quốc gia lần thứ 3 (chế độ kết hợp)

Visually-hidden

Liên minh LAB-MOVIE được thành lập từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2021, thông qua nhiều cuộc họp được tổ chức trực tuyến. Ngày đầu tiên của cuộc họp các đối tác xuyên quốc gia này tập trung vào quản lý tài chính và chất lượng. Ngày hôm sau, ngày 16 tháng 6, sẽ được thực hiện đào tạo tiếp theo về ba lĩnh vực dự án khác nhau: Du lịch, Viễn thông và Nông sản. Ngày cuối cùng được dành để thảo luận về chiến lược phổ biến, với phần trình bày từ các đối tác chịu trách nhiệm về gói công việc này - NOVA và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo