Events

Visually-hidden

Sự kiện
Buổi họp khởi động dự án
13-17/1/2020, tại ĐH Padova, Italia. Giới thiệu dự án; Buổi họp uỷ ban điều hành (SC) lần 1; Quản lý dự án và các vấn đề tài chính tồn đọng; Ký kết các thoả thuận hợp tác; Các công việc sắp tới, định nghĩa và phân chia vai trò cũng như công việc của các đối tác.
Buổi Đào tạo số 1
Tháng 6/2020 ((thay đổi do COVID-19), Địa điểm: ĐH Công Nghiệp HN, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đào tạo chuyển giao kiến thức về việc khởi tạo Nhóm Quan trắc cho ít nhất 4/5 thành viên của các tổ chức đối tác (1 nghiên cứu sinh, 1 giảng viên, ít nhất 1 chuyên gia thống kê, ít nhất 1 chuyên gia CNTT).
Buổi họp Đa quốc gia lần thứ 2
Tháng 6/2020 (thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19) tại ĐH Công Nghiệp HN, TP. Hà Nội, Việt Nam Báo cáo tiến độ dự án; Họp uỷ ban điều hành (SC) lần 2; Quản lý dự án và các vấn đề tài chính tồn đọng; Các giải pháp và công việc sắp tới.

h2

h3