Events

Visually-hidden

Sự kiện
Trình bày kết quả sơ bộ của Gói công việc 2.3: Khảo sát với Doanh nghiệp
Một cuộc họp ảo chuẩn bị đã diễn ra vào ngày 13 tháng 5 này để khắc phục tình hình hiện tại của dự án.
Các cuộc họp và sự kiện sắp tới
Lab Movie bắt đầu một chương mới của dự án với một số cuộc họp trực tiếp và lịch trình sự kiện cho năm 2022.
Khảo sát thực hiện tại FPT Software
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) thực hiện khảo sát trực tiếp 11 doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT.
Các nhóm từ HANU và UTB gặp nhau cho Sự kiện phổ biến
Ngày 14 tháng 3 năm 2021: các đội từ HANU và UTB gặp nhau tại Đại học Hà Nội trong một Sự kiện phổ biến.
Cuộc họp xuyên quốc gia lần thứ 3 (chế độ kết hợp)
15-17 tháng 6 năm 2021 Cuộc họp đối tác xuyên quốc gia được tổ chức theo phương thức kết hợp Cập nhật về tình trạng hiện tại của dự án; Theo dõi các khóa đào tạo; Bước tiếp theo
Khóa tập huấn về
Khóa tập huấn về kiến thức và phương pháp phân tích thị trường lao động” của dự án Lab-Movie tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ ngày 16-18/11/2020
Buổi họp khởi động dự án
13-17/1/2020, tại ĐH Padova, Italia. Giới thiệu dự án; Buổi họp uỷ ban điều hành (SC) lần 1; Quản lý dự án và các vấn đề tài chính tồn đọng; Ký kết các thoả thuận hợp tác; Các công việc sắp tới, định nghĩa và phân chia vai trò cũng như công việc của các đối tác.
Buổi Đào tạo số 1
Tháng 6/2020 ((thay đổi do COVID-19), Địa điểm: ĐH Công Nghiệp HN, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đào tạo chuyển giao kiến thức về việc khởi tạo Nhóm Quan trắc cho ít nhất 4/5 thành viên của các tổ chức đối tác (1 nghiên cứu sinh, 1 giảng viên, ít nhất 1 chuyên gia thống kê, ít nhất 1 chuyên gia CNTT).
Buổi họp Đa quốc gia lần thứ 2
Ngày 12 tháng 5 và ngày 17-18 tháng 6 năm 2020 - các cuộc họp xuyên quốc gia ảo do đại dịch COVID19. Theo dõi dự án; Quản lý dự án và các vấn đề tài chính; Bước tiếp theo.

h2

h3

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo