Thực hiện dự án: Phát triển chương trình giảng dạy trong nông học (CDAE)

Visually-hidden

Category
ĐH Thái Nguyên
Thực hiện dự án: Phát triển chương trình giảng dạy trong nông học

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCED), hệ sinh thái nông nghiệp là tạo ra và duy trì mối quan hệ bền vững giữa nông nghiệp và môi trường để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn có lợi cho sức khỏe và giữ sạch môi trường (Cây trồng Cuộc sống Việt Nam, 2018).