Sự kiện Phổ biến Địa phương tại Đại học Hà Nội

Visually-hidden

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2021, HANU đã tổ chức một sự kiện phổ biến địa phương tại Hà Nội. Nhóm HANU và phái đoàn Đại học Tây Bắc Việt Nam (UTB) đã cùng nhau thảo luận về các Dự án và sáng kiến Erasmus + liên quan đến Đại học Hà Nội. Trong số một số sáng kiến khác được đề cập trong sự kiện này, LabMovie đã được trình bày với UTB trong sự kiện này, như một cách để phổ biến dự án Xây dựng Năng lực này. Cuộc họp đại diện cho một cơ sở cho sự hợp tác trong tương lai và các mục tiêu chung về quốc tế hóa cho cả hai trường đại học.